7.4.19

Review: Ο σεβντάς για την Ελίφ

Ο σεβντάς για την Ελίφ Ο σεβντάς για την Ελίφ by Karacaoğlan
My rating: 3 of 5 stars

Εἶναι μάλλον εὔκολα αποδείξιμο πὼς ἡ Τουρκικὴ λογοτεχνία, ἡ ποίησι εἰδικότερα, δὲν εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὴ στὴν χώρα μας. Παρὰ τὴν συνύπαρξί μας μὲ τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὸν 11ο τουλάχιστον αἰώνα στὰ πλαίσια τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, αὐτῆς ποὺ ἔχουμε λανθασμένα συνηθίσει νὰ λέμε Βυζαντινὴ (ἀναφέρομαι στοὺς Σελτζούκους Τούρκους, βέβαια) καὶ ἀργότερα τῆς Ὀθωμανικῆς, καὶ παρὰ τὶς πολιτισμικὲς ζυμώσεις σὲ ἐπίπεδο καθημερινῆς λαϊκῆς κουλτούρας. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Τούρκοι ἀποτελοῦν στὸ συλλογικὸ φαντασιακὸ τῆς φυλῆς μᾶς τὸν προαιώνιο ἐχθρό, τὸν βάρβαρο ἄλλο, τὸν ἄπιστο κατακτητή (εἰκόνα ποὺ ενισχύεται ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τοῦ 20οῦ κυρίως αἰώνα, ὅπως ἡ Ποντιακὴ Γενοκτονία, ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφή, τὸ πογκρὸμ κατὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης ἢ ὁ Ἀττίλας στὴν Κύπρο), δὲν βοήθησε νὰ γνωρίσουμε σὲ βάθος τὶς θετικὲς πλευρὲς τοῦ Τουρκικοῦ ἔθνους, ὅπως εκφράζονται στὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα.

Ἐξαιρέσεις, ὅπως τὸ ἔργο τοῦ Χικμὲτ (Nâzım Hikmet Ran) καὶ τοῦ Παμοὺκ (Orhan Pamuk) ἢ τὸ κλασσικὸ «Ντεντέ Κορκούτ: Τουρκική ηρωική χρονογραφία», μάλλον ἐνισχύουν τὸν παραπάνω ἀφορισμό.

Στὰ παραπάνω πλαίσια, θεωρῶ κατ᾽ ἀρχὰς θετικὴ κάθε μεταφραστικὴ κὶ ἐκδοτικὴ προσπάθεια ποὺ βοηθᾶ στὴν καλλίτερη γνωριμία μὲ τοὺς γείτονές μας καὶ στὴν κατανόησι τοῦ πολιτισμοῦ τους. Μ᾽αὐτὴν τὴν διάθεσι καλωσορίζω τὴν ποιητικὴ συλλογὴ «Ο σεβντάς για την Ελίφ», τοῦ Καρατζάογλαν (Karacaoğlan), σὲ μετάφρασι Δημήτρης Χουλιαράκης, ἀπὸ Τὸ Ροδακιό.

Ὅμως, παρὰ τὸ ὅτι πρόκειται γιὰ αἰσθητικὰ προσεγμένη ἔκδοσι, μὲ ἐνδιαφέρον ἐπίμετρο ἀπὸ τὸν μεταφραστή, δὲν μπορῶ νὰ πῷ πὼς ἐντυπωσιάστηκα ἢ πὼς ἔνιωσα τὴν «ὀργιαστικὴ ζωτικότητα» τῆς ποίησης τοῦ Καρατζάογλαν, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ Χουλιαράκης στὸ ἐπίμετρό του. Ἴσως αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀδυναμιῶν τῆς μετάφρασης, ὅπως ἡ μὴ τήρησι τοῦ μέτρου σὲ ὅλὸ τὸ Ἑλληνικὸ κείμενο, ἀν καὶ γίνεται προσπάθεια γιὰ ἔμμετρη ἀπόδοσι, ἢ ἡ κάποτε ὑπερβολικὴ χρήσι λέξεων Τουρκικῆς προέλευσης (π.χ. «ὄρνεου γιαβρί») ἢ ἡ ἐναλλαγὴ λαϊκῶν γλωσσικῶν τύπων μὲ λόγιους στὸν ἴδιο στίχο (π.χ. «Μάσε γιὰ χατίρι μου νάρκισσους τ᾽ ἀνθώνα»). Ἴσως, πάλι, νὰ εἶμαι ἄδικος μὲ τὸν Χουλιαράκη καὶ νὰ εἶναι ἀπλὼς οἱ ἀντικειμενικὲς δυσκολίες ἔμμετρης μετάφρασης ἀπὸ τὴν συγκολιτικὴ Τουρκικὴ στὴν ἀναλυτικὴ Νέα Ἑλληνική.

Σὲ κάθε περίπτωσι, πρέπει νὰ δηλώσῳ πὼς μ᾽ ἐνόχλησε στὸ ἐπίμετρο ἡ χρήσι τῆς ὀνομασίας «Ἰστάνμπουλ» γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολι. Θεωρῶ ἀδικαιολόγητο σὲ ἕνα Ἑλληνικὸ κείμενο νὰ χρησιμοποιούνται ἀντὶ τῶν καθιερωμένων Ἑλληνικῶν τοπονυμίων ἄλλα, ἰδιαίτερα ὅταν φέρουν ἀρνητικὴ συναισθηματικὴ φόρτισι. Οὖτε τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο δικαιολογεῖ τὴν χρήσι αὐτή, καθὼς τὴν ἐποχὴ τοῦ Καρατζάογλαν ἡ ὀνομασία Kostantiniyye συνυπήρχε μὲ τὴν İstanbul καὶ σὲ καθημερινὲς καὶ σὲ ἐπίσημες χρήσεις. Ἀκόμα περισσότερο ποὺ ὁ Χουλιαράκης καλὼς χρησιμοποιεῖ τὰ καθιερωμένα Ἑλληνικὰ τοπωνύμια γιὰ τὴν Προύσα, τὴν Μερσίνα, τὴν Ἀνατολία ἢ τὴν Τρίπολι τῆς Λιβύης.

Ἀλλά, δὲν πρέπει νὰ γίνομαι ἄδικος. Ἡ ἔκδοσι αὐτή, παρὰ τὶς ἀδυναμίες ποὺ ἐπεσήμανα, καλύπτει ἕνα ὑπαρκτὸ ἐκδοτικὸ κενὸ καὶ συνεισφέρει στὸ νὰ γνωρίσουμε καλλίτερα τὴν Τουρκικὴ ποίησι καὶ μάλιστα ἕναν ἀπὸ τοὺς Πατέρες της, μὲ μεγάλη ἐπιῤῥοὴ στὰ σύγχρονα Τουρκικὰ γράμματα. Καλὸ εἶναι, λοιπόν, νὰ διαβαστιῆ ἀπ᾽ ὅλους ὅσους προσπαθοῦν νὰ κατανοήσουν τὴν ψυχὴ τοῦ προαιώνιου «ἐχθροῦ» καὶ «ἄλλου»...

View all my reviews

26.1.19

Review: Υγεία και ιατρική περίθαλψη

Υγεία και ιατρική περίθαλψη Υγεία και ιατρική περίθαλψη by Γιάννης Κυριόπουλος
My rating: 5 of 5 stars

Μία εξαιρετικὴ «Μικρὴ Εἰσαγωγὴ» στὰ θέματα τῆς ὑγείας καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, εἰδικότερα στὰ ζητήματα τῆς πρόσβασης, τῆς χρηματοδότησης, τῶν στρεβλώσεων τῆς ἀγορᾶς ὑπηρεσιῶν ὑγείας, τῆς συνεργασίας δημόσιου καὶ ιδιωτικοῦ τομέα, τῆς πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Ε.Σ.Υ., ἰδίως ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἀπὸ ἕναν κορυφαίο στὸν τομέα τῆς πολιτικῆς ὑγείας Καθηγητἠ.

Ἔχοντας σπουδάσει τὸ θέμα σὲ μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο κὶ ἔχοντας διαβάσει ἀρκετὰ κείμενα τοῦ Κυριόπουλου, θεωρῶ πὼς τὸ βιβλίο αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὴν καλλίτερη κατανόησι τοῦ θέματος τόσο τὸν εἰδικό, ὅσο καὶ τὸν πολίτη ποὺ θέλει νὰ ἔχῃ μία γενικὴ ἐπισκόπησί του. Τὸ συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα!

View all my reviews

8.1.19

Review: Blue Collars #1

Blue Collars #1 Blue Collars #1 by Tom Smith
My rating: 5 of 5 stars

A Greek review follows after the English one.
Ακολουθεῖ Ἑλληνικὴ κριτικὴ μετὴ τὴν Ἀγγλική.

[EN] The "Blue Collars" are set in a dystopian future; after one more economic collapse, the sky-rocketing cost of living has led a great number of people into huge debts. The solution came through the "Sponsorship Act": private citizens can "sponsor" other citizens who have a debt, by buying it; the "sponsored" don't end-up in jails, but they have to repay their "sponsors" with interest, by working in special factory programmes, which also provide accommodation facilities.

I wasn't sure what to expect when I decided to support the Kickstarter campaign for the "Blue Collars" #1, but what I received is a very well executed project! Tom Smith's writing is excellent, with a pace that keeps the reader's interest, and the right amount of plot changes and surprises, when needed.

Where the comic-book wins, though, is the fantastic art by Clare P. Thompson! Her style reminds me Enki Bilal's style, especially the one used for his dystopian sci-fi series of the "Tétralogie du Monstre" ("Beast Tetralogy"); perhaps that's why I find it so fitting. Nevertheless, she manages to keep her uniqueness, with excellent end results, and an art that really elevates the script.

Of course, the connections with today's realities, and the uncertainty created after the recent world financial crisis, with the rises of both the public and the private debts, the unemployment, the poverty, the war rhetorics, and the new forms of extremism, especially in the developed economies of Europe and the United States, are easily made.

I'm really looking forward to see how this story will develop, and how the creators will stand against these global issues!

[ΕΛ] Τὰ «Μπλὲ Κολλάρα» ("Blue Collars") τοποθετούνται σ᾽ ἕνα δυστοπικὸ μέλλον· μετὰ ἀπὸ μιὰ οἰκονομικὴ κατάρρευσι, τὸ δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης ἔχει βυθίσει ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ ἀνθρώπων σὲ ἀβάσταχτα χρέη. Ἡ λύσι ἦρθε μέσῳ τοῦ «Νόμου περὶ Χορηγιῶν» ("Sponsorship Act"): ἰδιώτες μποροῦν νὰ «χορηγοῦν» ἄλλους πολίτες ποὺ ἔχουν χρέος, ἐξαγοράζοντάς το. Οἱ «χορηγούμενοι» δὲν καταλήγουν στὶς φυλακές, ἀλλὰ πρέπει νὰ ξεπληρώσουν τοὺς «χορηγοὺς» τοὺς μὲ τόκο, δουλεύοντας σὲ εἰδικὰ ἐργοστασιακὰ προγράμματα, τὰ ὁποία παρέχουν ἐπίσης ὑποδομὲς διαμονῆς.

Δὲν ἤμουν σίγουρος τί νὰ ἀναμένω ὅταν ἀποφάσισα νὰ ὑποστηρίξω τὴν ἐκστρατεία στὸ Κικστάρτερ (Kickstarter) γιὰ τὸ πρῶτο τεῦχος τῶν «Μπλὲ Κολλάρων», ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ παρέλαβα ἦταν ἕνα πολὺ καλὰ ἐκτελεσμένο πρότζεκτ! Ἡ γραφὴ τοῦ Τὸμ Σμὶθ (Tom Smith) εἶναι ἐξαιρετική, μὲ ῥυθμὸ ποὺ διατηρεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη, καὶ μὲ τὴ σωστὴ δόσι ἀλλαγῶν πλοκῆς κὶ ἐκπλήξεων, ὅπου χρειάζεται.

Ἐκεὶ ποὺ τὸ κόμιξ κερδίζει, ὄμως, εῖναι ἡ φανταστικὴ τέχνη ἀπὸ τὴν Κλαὶρ Π. Θόμψον (Clare P. Thompson)! Τὸ στὺλ τῆς μοῦ θυμίζει τὸ στὺλ τοῦ Ἔνκι Μπιλὰλ (Enki Bilal), εἰδικὰ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποίησε στὴν δυστοπικὴ τοῦ σειρὰ ἐῖστημονικῆς φαντασίας ἡ «Τετραλογία τοῦ Τέρατος» ("Tétralogie du Monstre")· ἴσως γι᾽ αὐτὸ τὸ βρίσκω τόσο ταιριαστό. Σὲ κάθε περίπτωσι, καταφέρνει νὰ διατηρήσῃ τὴν μοναδικότητά της, μὲ ἐξαιρετικὰ τελικὰ ἀποτελέσματα καὶ τέχνη ποὺ ἀνυψώνει τὸ σενάριο.

Φυσικά, οἱ συνδέσεις μὲ τὶς σημερινὲς πραγματικότητες καὶ τὴν ἀβεβαιότητα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ μετὰ τὴν πρόσφατη παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίσι, μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ χρέους, τὴν ἀνεργία, τὴν φτωχοποίησι, τὶς πολεμικὲς ῥητορικές καὶ τὶς νέες μορφὲς ἐξτρεμισμοῦ, εἰδικὰ στὶς ἀνεπτυγμένες οἰκονομίες τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, γίνονται εὔκολα.

Πραγματικὰ ἀνυπομονῶ νὰ δῷ πώς θὰ ἐξελιχθῇ αὐτὴ ἡ ἱστορία καὶ πώς θὰ σταθοῦν οἱ δημιουργοὶ τῆς ἀπέναντι σ᾽ αὐτὰ τὰ παγκόσμια θέματα!

View all my reviews

25.8.18

Review: ElectroMagnetic, Episode 1

ElectroMagnetic, Episode 1 ElectroMagnetic, Episode 1 by Colin Maxwell
My rating: 5 of 5 stars

Ἡ Ἑλληνικὴ ἀνασκόπησι ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν Ἀγγλική:

[EN] "ElectroMagnetic" is a very promising new mini-series of comic-books [a total of six (6) issues are expected to be published] by the Scottish comic-book writer Colin Maxwell, with art by Dan Sant.

The story is set in an alternative history 19th century; a technologically advanced, steam-powered India, declares war to the British Empire, and Her Majesty's government recruits inventors and scientists to develop new weapons of war in the fight against this enemy.

The story follows Professor James Maxwell (the Scottish physicist who formulated the theory of electromagnetic radiation) as he fights terrorist attacks in London and uncovers a conspiracy that could rock the foundations of the British Empire.

In that sense, this story draws from the British (and American) tradition of having real well-known scientists and artists to appear (or, to be the protagonists) in comic-books, TV series, or other pop culture art.

The first episode is well executed; the story flows really well, providing a good introduction both to the main characters and the setting, while the black-and-white art is excellent, giving to the story a tone of "old", dark, and obscure, that fits well to the setting!

To be honest, I'd liked the comic-book having a bigger size, like the usual UK or US standard formats, not its actual A5 size, often used by Maximized Comics, cause I think that the art could be enjoyed more. Apart from that, I'm looking forward to the next episode!!!

[ΕΛ] Ὁ "ElectroMagnetic" («ἨλεκτροΜαγνητικὸς») εἶναι μία πολλὰ ὑποσχόμενη νέα μίνι-σειρὰ βιβλίων εἰκονογραφήγησης [συνολικὰ ἀναμένεται νὰ ἐκδοθοῦν ἔξι (6) τεύχη] ἀπὸ τὸν Σκωτσέζο συγγραφέα βιβλίων κόμιξ Κόλιν Μάξγουελλ (Colin Maxwell), μὲ εἰκονογράφησι ἀπὸ τὸν Ντὰν Σὰντ (Dan Sant).

Ἡ ἱστορία διαδραματίζεται σὲ ἕναν 19ο αἰῶνα ἐναλλακτικῆς ἱστορίας· μία τεχνολογικὰ προηγμένη, ἀτμοκινούμενη Ἰνδία, κηρύσσει πόλεμο ἐναντίον τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας κὶ ἡ κυβέρνησι τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος στρατολογεῖ ἐφευρέτες κὶ ἐπιστήμονες γιὰ ν᾽ ἀναπτύξουν νέα πολεμικὰ ὅπλα στὸν ἀγώνα κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐχθροῦ.

Ἡ ἱστορία ἀκολουθεῖ τὸν Καθηγητὴ Τζαίημς Μάξγουελλ (James Maxwell) (τὸν Σκωτσέζο φυσικὸ ποὺ διαμόρφωσε τὴν θεωρία τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας) καθὼς ἀντιμάχεται τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Λονδίνο κὶ ἀποκαλύπτει μία συνωμοσία ποὺ θὰ μπορούσε νὰ συντρίψῃ τὰ θεμέλια τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας.

Ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν ἔννοια, τούτη ἡ ἱστορία ἀντλεῖ ἀπὸ τὴν Βρετανικὴ (κὶ Ἀμερικανικὴ) παράδοσι ποὺ θέλει ἀληθινοὺς γνωστοὺς ἐπιστήμονες κιαὶ καλλιτέχνες νὰ ἐμφανίζονται (ἢ, ἀκόμη, νὰ εἶναι πρωταγωνιστὲς) σὲ βιβλία εἰκονογραφήγησης, τηλεοπτικὲς σειρὲς ἢ ἄλλες μορφὲς τέχνης τῆς λαϊκῆς (πὸπ) κουλτούρας.

Τὸ πρῶτο ἐπεισόδιο εἶναι καλὰ φτιαγμένο· ἡ ἱστορία ῥέει πραγματικὰ καλά, παρέχοντας μία καλὴ εἰσαγωγὴ τόσο στοὺς κύριους χαρακτήρες, ὅσο κιαὶ στὸ σκηνικό, ἐνὼ ἡ ἀσπρόμαυρη εἰκονογράφησι εἶναι ἐξαιρετική, δίνοντας στὴν ἱστορία ἕναν τόνο παλαιϊνοῦ, σκοτεινοῦ κὶ ἀβέβαιου, ποὺ ταιριάζει καλὰ μὲ τὸ σκηνικό!

Γιὰ νὰ εἶμαι εἰλικρινής, θὰ μοῦ ἄρεσε τὸ βιβλίο εἰκονογραφήγησης νὰ εἶχε μεγαλύτερο μέγεθος, ὅπὼς οἱ συνήθεις πρότυπες μορφὲς τοῦ Η.Β. ἢ τῶν Η.Π.Α., κὶ ὄχι τὸ τωρινὸ τοῦ μέγεθὸς τοῦ Α5, ποὺ χρησιμοποιείται συχνὰ ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Maximized Comics, γιατὶ θεωρῶ πὼς ὁ ἀναγνώστης θὰ μποροῦσε νὰ ἀπολαύσῃ περισσότερο τὴν εἰκονογράφησι. Πέραν τούτου, ἀνυπομονῶ γιὰ τὸ ἐπόμενο ἐπεισόδιο!!!


View all my reviews

19.8.18

Review: Hyotan-Yama: Higashi-Osaka, Osaka, Japon

Hyotan-Yama: Higashi-Osaka, Osaka, Japon Hyotan-Yama: Higashi-Osaka, Osaka, Japon by Helcanen
My rating: 5 of 5 stars

English review below the French one:
Ἑλληνικὴ ἀνασκόπησι μετὰ τὶς Γαλλικὴ κὶ Ἀγγλική:

[FR] Un petit volume intéressant, avec lequel l'auteure et artiste belge Helcanen inaugure une série de petits journaux de voyage, qu'elle appelle "Helcanen on the road" ("Helcanen sur la route"), avec des matériaux photographiques riches, de sorte que pourrait facilement être appelé un album photo de voyage.

Le livre a une esthétique vintage, qui émerge grâce à (et est mis en évidence par) les nuances sépia des photos et de ses pages, mais aussi par les fonte de caractères choisies, qui ressemblent à un texte tapé dans une machine à écrire, ou la composition manuelle faite avec presses à imprimer métalliques; l'auteure nous informe que la même esthétique sera suivie dans les prochains volumes également.

Cette première revue rend hommage au Japon, pays de destination préférée de l'auteure, à la zone du quartier de la montagne Hyōtan (Hyōtan-yama) de la ville de Ōsaka, en particulier; cette est encore une des originalités de cette série: il présentera non seulement les grands zones bien connues, mais surtout les petites coins moins connus, principalement du Pays du Soleil Levant, mais aussi d'autres pays.

L'écriture d'Helcanen coule facilement, avec une bonne dose d'humour, quand c'est nécessaire; de plus, son regard photographique se révèle perspicace. Un petit livre, en effet, mais je suis très heureux de l'avoir lu!

[ΕΝ] An interesting small volume, which with the Belgian author and artist Helcanen inaugurates a series of small traveling journals, which she calls "Helcanen on the road", with rich photographic materials, so that could easily be called a travel photo album.

The book has a vintage aesthetics, that emerges thanks to (and is highlighted by) the sepia shades of both the photos and the pages, but also by the chosen fonts, which resemble a text typed in a typewriter, or a manual typesetting made with metallic printing presses; the author informs us that the same aesthetics will be followed in the forthcoming volumes, too.

This very first journal pays a tribute to Japan, the author's favourite country, to the area of the neighborhood of the mountain Hyōtan (Hyōtan-yama) of the city of Ōsaka, in particular; that's one more of the originalities of this series: it will present not only big and well-known areas, but mainly smaller, lesser-known corners, primarily of the Land of the Rising Sun, of other countries, too.

Helcanen's writing flows easily, with a good dosage of humor, when needed; also, her photographic look proves to be a perspicacious one. A small book, indeed, but I'm very happy to having read it!

[ΕΛ] Ἓνα ἐνδιαφέρον τομίδιο, μὲ τὲ ὁποῖο ἡ Βελγίδα συγγραφέας κιαὶ καλλιτέχνης Ἑλκανὲν (Helcanen) ἐγκαινιάζει μία σειρὰ μικρῶν ταξειδιωτικῶν ἡμερολογίων, ποὺ ὀνομάζει «Ἡ Ἑλκανὲν στὸ δρὀμο» ("Helcanen on the road"), μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ, ἔτσι ποὺ θὰ μπορούσε εὔκολα νὰ χαρακτηρισθῇ ταξειδιωτικὸ φωτογραφικὸ λεύκωμα.

Τὸ βιβλίο ἔχει μιὰ αἰσθητικὴ παλαιϊνοῦ (βιντάζ/ vintage), ποὺ ἀναδύεται (κὶ ἀναδεικνύεται) ἀπὸ τὶς ἀποχρώσεις σηπίας (sepia) τόσο τῶν φωτογραφιῶν, ὅσο κιαὶ τῶν σελίδων, ἀλλὰ κὶ ἀπὸ τὴν ἐπιλεχθείσα γραμματοσειρά, ποὺ θυμίζει κείμενο γραφομηχανῆς ἢ στοιχειοθεσία στὸ χέρι μὲ μεταλλικὰ στοιχεία τυπογραφείου, ἐνὼ ἠ συγγραφέας μὰς πληροφορεῖ πὼς ἡ ἴδια αἰσθητικὴ θὰ ἀκολουθηθῇ κιαὶ στοὺς ἐπόμενους τόμους.

Τοῦτο τὸ πρῶτο ἡμερολόγιο εἶναι αφιερωμένο στὴν Ἰαπωνία, ἀγαπημένη χώρα τῆς συγγραφέως, συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τῆς γειτονιᾶς τοῦ ὄρους Χυοτὰν (Hyōtan-yama) τῆς Ὄσακας (Ōsaka)· αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀκόμη πρωτοτυπία τῆς σειρᾶς: θὰ παρουσιάζῃ ὄχι τόσο μεγάλες κιαὶ γνωστὲς περιοχές, ἀλλὰ κυρίως μικρές, λιγότερο γνωστὲς γωνιὲς, πρωτίστως τῆς Χώρας τοῦ Ανατέλλοντος Ἡλίου , μὰ κὶ ἄλλων χωρῶν.

Ἡ γραφὴ τῆς Ἑλκανὲν εἶναι ῥέουσα, μὲ μιὰ καλὴ δόσι ἀστεϊσμοῦ, ὅπου χρειάζεται, κιαὶ τὸ φωτογραφικὸ της βλέμμα ὀξυδερκές. Μιὰ μικρὴ ἔκδοσι, μέν, εὐτυχὴς ποὺ τὴν διάβασα, δέ!

View all my reviews

9.6.18

Ὁ «Φωτόδεντρος» Στέργιος Δραμουντάνης ἀπόψε στὶς 21:00 στὴ σειρὰ ντοκυμανταὶρ «Ἱστορίες Καθημερινῶν Ἀνθρώπων» τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

Ἡ σειρὰ ντοκυμανταὶρ «Ἱστορίες Καθημερινῶν Ἀνθρώπων» τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων παρουσιάζει ἀπὀψε στὶς 21:00 τὸν καλὸ φίλο, βιβλιοπώλη, Στέργιο Δραμουντάνη, γνωστὸν κιαὶ μὲ τὸ παρωνύμι ὁ «Φωτόδεντρος», ἀπ᾽ τὴν ἐπωνυμία τοῦ βιβλιοπωλείου τοῦ, «Τὸ Φωτόδεντρο», στὸ Ἡράκλειο τσῆ Κρήτης.

Γιὰ τὸν Στέργιο ἔγραψα κάποτε ἕνα σύντομο κείμενο στὸ ἄλλο μοῦ ἱστολόγιο, ἐνῶ μὲ τὸ ἴδιο κείμενο πρακτικὰ ἐγκαινίασα κιαὶ τὸ παρὸν ἱστολόγιο. Δὲν χρειάζεται, νομίζω, νὰ γράψῳ ὁτιδήποτε ἄλλο, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἐκτιμῶ βαθιᾶ, εἶναι ὁ βιβλιοπώλης μοῦ!

Πέραν τῆς συμβατικῆς τηλεοπτικῆς μετάδοσης, ἡ ἐκπομπὴ θὰ προβληθῇ τὴν ἴδια ὥρα κιαὶ μέσῳ διαδικτύου, στὸ πρῶτο κανάλι τῆς διαδικτυακῆς τηλεόρασης (WebTV) τῆς Βουλῆς.

Στὴ συνέχεια μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὸ σχετικὸ τραίηλερ.2.4.17

Συνέντευξι με τον Jason B. Sizemore, Αρχισυντάκτη του περιοδικού Apex Magazine

Το Apex Magazine είναι ένα γνωστό περιοδικό επιστημονικής φαντασίας, λογοτεχνίας του φανταστικού και λογοτεχνίας τρόμου, που εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή από τις εκδόσεις Apex Publications, LCC, με έδρα στο Λέξινγκτον του Κεντάκυ των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι μεγάλος θαυμαστής τους κι ενεργός συνδρομητής του Περιοδικού.

Τους περασμένους Οκτώβριο και Νοέμβριο 2016 ξεκίνησαν την ετήσια εκστατεία συνδομών τους για να συγκεντρώσουν χρηματοδότησι για το 2017. Όμως, μετά τις Προεδρικές Εκλογές των Η.Π.Α. του 2016, αποφάσισαν να την τερματίσουν νωρίτερα, παρά το ότι δεν είχαν πετύχει ακόμη τον στόχο τους.

Παρ' όλ' αυτά, από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 17 Απριλίου 2017 αποφάσισαν να τρέξουν μια νέα εκστρατεία συνδρομών. Έχουν νέες βαθμίδες ανταμοιβών προς επίτευξι, αδημοσίευτη λογοτεχνία για να προστεθεί στο τεύχος Ιανουαρίου 2018 και διάφορα απίστευτα καλούδια που έχουν ειδικά δωρηθεί από τους δημιουργούς τους με σκοπό να πετύχουν οι εκδότες τον στόχο τους!

Έτσι, μετά από μια ανάρτησι στο ιστολόγιό τους που ανακοίνωνε την αναβίωσι της εκστρατείας, αποφάσισα να ενώσω τις δυνάμεις μου μαζί τους και να πάρω μια συνέντευξι από τον Jason B. Sizemore, Αρχισυντάκτη του Apex Magazine, ο οποίος πρόθυμα απάντησε στις ερωτήσεις μου. Οφείλω ευχαριστίες στην Lesley Conner, Διαχειριστική Επιμελίτρια του περιοδικού, για τη βοήθειά της στη διαδικασία και στην επικοινωνία μέσω ηλεταχυδρομείου. 

Χθες δημοσίευσα τη συνέντευξι στη γλώσσα που πραγματοποιήθηκε, στ' Αγγλικά. Σήμερα τη δημοσιεύω και σε Ελληνική μετάφρασι. Απολαύστε την!

Εντάξει, ας πάρουμε τα πράγματα απ' την αρχή· θα μπορούσατε να περιγράψετε για τους αναγνώστες μας ποια είναι η διαδικασία σας για την επιμέλεια και έκδοσι; Πώς επιλέγετε ποιες ιστορίες θα δημοσιευθούν; Πώς αποφασίζετε τι άλλο υλικό (συνεντεύξεις, ανασκοπήσεις, κ.τ.λ.) θα δημοσιευθή;

Jason: Η πλειονότητα των αδημοσίευτων διηγημάτων που δημοσιεύουμε ανασύρεται από έναν σωρό μη επιμελημένων χειρογράφων. Έχουμε μια ομάδα πρώτων αναγνωστών που φιλτράρουν το υλικό που ξέρουμε πως σίγουρα δεν είναι κατάλληλο για δημοσίευσι. Το υπόλοιπο στέλνεται στην σκληρά εργαζόμενη διαχειριστική μου επιμελήτρια, Lesley Conner. Διαβάζει αυτές τις ιστορίες, απορρίπτει εκείνες που ξέρει ότι δεν θα διαλέξω και στέλνει τις υπόλοιπες σ' εμένα (μαζί με τις πολύτιμες σκέψεις κι αντιδράσεις της σε κάθε μια). Γύρω στις 20 ιστορίες φτάνουν στο γραφείο μου κάθε μήνα. Δύο ή τρεις απ' αυτές τις 20 θα επιλεχθούν για δημοσίευσι. Ο συγγραφέας θα ενημερωθή μέσω ηλεταχυδρομείου. Μερικές φορές το χρόνο θα επιλέξω ένα διήγημα που άκουσα σε κάποια εκδήλωσι ανάγνωσης ή κάποιο που μου συνεστήθη από έναν συνάδελφο εκδότη/ συγγραφέα, κ.τ.λ. . Και μια φορά στο τόσο θα ζητήσω εγώ από κάποιον ένα έργο του- ειδικά για σκοπούς προώθησης (όπως η τρέχουσα εκστρατεία συνδρομών!).

Το Apex Magazine έχει δημοσιεύσει τόσο γνωστούς συγγραφείς, όσο και σχετικά άγνωστους (τουλάχιστον κατά τον χρόνο της δημοσίευσης). Θα μπορούσατε να κατονομάσετε κάποιους για τους οποίους είστε περήφανος επειδή έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό σας;

Jason: Κάποια από τα πρωϊμότερα έργα των Cherie Priest, Lavie Tidhar, Mary Robinette Kowal, Maurice Broaddus, Eugie Foster, Ian Tregillis, Jason Heller, Danger Slater και James L. Sutter μπορούν να ανευρεθούν στις σελίδες του Apex Magazine. Είμαι περήφανος που τους έχουμε εκδόσει προτού να γίνουν παγκοσμίως διάσημοι! Θα μπορούσα να παραθέσω περισσότερους, αλλά η παράθεσι ονομάτων είναι τόσο άκομψη!

Από το τεύχος 15 (εάν δεν κάνω λάθος), το Apex Magazine δημοσιεύεται με πολύ όμορφα εξώφυλλα, που φιλοξενούν εξαιρετική τέχνη, συχνά από γνωστούς καλλιτέχνες. Ποιο είναι το αγαπημένο σας εξώφυλλο ως τώρα;

Jason: Σχεδόν κάθε μήνα νομίζω πως το νεώτερο εξώφυλλο είναι το αγαπημένο μου. Μόνο με την απόστασι του χρόνου μπορώ αντικειμενικά να κοιτάξω πίσω και να πω "ΑΥΤΟ"! Ακόμα και τότε, το αγαπημένο μου αλλάζει συνέχεια. Πιστεύω τούτο, από την Mélanie Delon, είναι το τωρινό μου αγαπημένο.

Το αγαπημένο αυτήν την περίοδο εξώφυλλο του Jason, με τέχνη της Mélanie Delon, που φιλοξενήθηκε στο τεύχος 88, Σεπτέμβριος 2016, του Apex Magazine
Το Apex Magazine εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή. Πρόσφατα, παρ' όλ' αυτά, επιλέξατε και την εκτύπωσι, εκδίδοντας το Apex Magazine SFFH #0. Πώς είναι η ανταπόκρισι ως τώρα; Πώς βλέπετε το μέλλον του (ψηφιακού και έντυπου) Περιοδικού;

Jason: Οι λάτρεις των έντυπων εκδόσεων ήταν ευτυχισμένοι, μπορώ να σας το πω αυτό! Η ανταπόκρισι ήταν καλλίτερη απ' ότι την ανέμενα, αλλ' όχι τόσο ισχυρή ώστε να είναι αρκετή για να εγγυηθή άλλο ένα έντυπο τεύχος. Μια απ' τις υψηλότερες βαθμίδες μας στην τρέχουσα εκστρατεία νέων συνδρομών είναι η δημοσίευσι ενός ακόμα έντυπου τεύχους. Λατρεύω το να τα φτιάχνω! Έχουμε μια τεράστια αναγνωστική βάσι για τη ψηφιακή έκδοσι. Δεν μας βλέπω να μετακινούμαστε μακριά απ' αυτήν τη μορφή. Μα, το να ετοιμάζουμε περιστασιακά ένα έντυπο τεύχος δεν τίθεται ποτέ εκτός συζήτησης.

Μια τελευταία ερώτησι, που μπορεί να είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Όπως το βλέπω, η επιστημονική φαντασία έχει να κάνει με άγνωστους κόσμους, με το μέλλον και το παρελθόν, με την εξερεύνησι του «άλλου», αλλ' επίσης με το γνώθι σ'αυτόν. Ένα από τα πρώϊμα τεύχη του Apex Magazine, το 18, ήταν ένα «Ειδικό Αραβικό/ Μουσουλμανικό Τεύχος», που φιλοξένησε αδημοσίευτα έργα Αράβων και άλλων Μουσουλμάνων. Πρόσφατα, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Trump υπέγραψε ένα σχετικό με τη μετανάστευσι εκτελεστικό διάταγμα που στοχοποιεί κυρίως ανθρώπους προερχόμενους από Μουσουλμανικές χώρες. Εγώ ο ίδιος δεν είμαι Μουσουλμάνος, αλλά κι οι δύο χώρες μου, καταγωγής (Ελλάς) και διαμονής (Κύπρος), έχουν δεχθεί μεγάλα κύματα Μουσουλμάνων προσφύγων και μεταναστών. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα; Νιώθετε ότι η ελεύθερη έκφρασι (συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής και της θρησκευτικής) στις Η.Π.Α. βρίσκεται υπό απειλή; Νιώθετε ότι η ελευθερία του λόγου μπορεί να δέχεται επίθεσι από τον Πρόεδρο Trump και τις πολιτικές που αντιπροσωπεύει; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για τις εκδόσεις μικρών εκδοτικών οίκων, εν γένει, και για το Apex Magazine, ειδικότερα;

Jason: Είμαι απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Trump ως τώρα. Πάρα πολύ από τους φίλους μου είναι έντρομοι σχετικά με την ευημερία τους. Και το γεγονός ότι ο Trump κέρδισε τις εκλογές φοβίζοντας και θυμώνοντας λευκούς ετεροφυλόφιλους Χριστιανούς με την φανταστική απειλή ανθρώπων με σκούρο δέρμα, διαφορετική θρησκεία και διαφορετικές σεξουαλικές είναι βαθιά ερεθιστικό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ομαλοποιώντας το φαινόμενο Trump κι επιτρέποντας η ρητορική του να υποβαθμίζεται από τους αντιπροσώπους του. Για την ώρα, η εργασία της διατήρησης της ελευθερίας του λόγου θα γίνεται από εκδόσεις υπό τα λάβαρα ανεξάρτητων και μικρών εκδοτών. Όταν επιτίθενται, πρέπει ν' αντιπαλέψουμε χωρίς έλεος και χωρίς παύσι. Κι αν φτάσει σ' αυτό το σημείο, είμαι έτοιμος. Το Apex είναι έτοιμο.

Λοιπόν, αυτό ήταν! Ελπίζω να τη βρήκατε ενδιαφέρουσα! Εάν επιθυμείτε να τους υποστηρίξετε, ο σύνδεσμος για την νέα εκστρατεία συνδρομών είναι: http://www.apex-magazine.com/revive-the-drive-2017/ .

1.4.17

An interview with Jason B. Sizemore, Apex Magazine’s Editor-in-Chief

The Apex Magazine is a well-known sci-fi, fantasy, and horror zine, published in digital format by the Apex Publications, LCC, based in Lexington, KY. I'm a big fan of them, and an active subscriber to the Magazine.

Back in October-November 2016, they began their annual subscription drive to raise funds for 2017. After the 2016 US presidential election, they decided to end that drive early, despite not yet meeting their goal.

However, from March 27 to April 17, 2017, they decided to launch a Revive the Drive campaign. They have all new reward tiers to unlock, original fiction to add to the January 2018 issue, and fantastic goodies specially donated to help them reach their goal!

So, after a blog post announcing the Revival of the Drive, I decided to join forces with them, and to conduct a short interview with Jason B. Sizemore, Apex Magazine’s Editor-in-Chief, who happily answered my questions. I have to thank Lesley Conner, Apex Magazine's Managing Editor, for helping with the process and the email communication. Enjoy!

OK, first things first; could you describe for our readers what is your editorial process? How do you chose what stories will be published? How do you decide what other material (interviews, reviews, etc.) will be published?

Jason: A majority of our original published short fiction is pulled from the slush pile. We have a group of first readers that filter out the stuff that we know is definitely not suitable for publication. The rest is sent to my hardworking managing editor Lesley Conner. She reads these stories, rejects the ones she knows I won't select, and sends the rest to me (along with her valuable thoughts and reaction to each one). Around 20 stories a month make it to my desk. Two or three of those 20 will be selected for publication. The author is notified via email. A few times a year I'll pick up a story I've heard at a reading, or something recommended by a fellow editor/author, etc. And once in awhile I'll solicit work- particularly for promotional purposes (like the current Revive the Drive!).

The Apex Magazine has published both well-known authors, but also relatively unknown ones (at least at the time of publishing). Could you name some that you’re proud because they’ve been published in your Magazine?

Jason: Some of the earliest work of Cherie Priest, Lavie Tidhar, Mary Robinette Kowal, Maurice Broaddus, Eugie Foster, Ian Tregillis, Jason Heller, Danger Slater, and James L. Sutter can be found in the pages of Apex Magazine. I'm proud to have published them before they became world famous! I could list more, but name-dropping is so gauche!

Since issue 15 (if I’m not mistaken), the Apex Magazine comes with very beautiful covers, featuring great art, often by well-known artists. What is your favourite cover so far?

Jason: Virtually every month, I think the newest cover is my favorite. It's only with the distance of time that I can objectively look back and say "THIS ONE." Even then, my favorite changes all the time. I believe this one by Mélanie Delon is my current favorite.

Jason's current favourite cover art by Mélanie Delon, featured at the Apex Magazine #88, September 2016. 
The Apex Magazine comes in digital format. Recently, however, you’ve also chosen to go paper, by publishing the Apex Magazine SFFH #0. How is the response so far? How do you see the future of the (digital and print) Magazine?

Jason: The print aficionados were happy, I can tell you that! Response was better than I expected, but not quite strong enough to warrant another print issue. One of our upper tiers for the current Revive the Drive promotion is the publication of another print issue. I love doing them. We have a huge reader base for the digital edition. I don't see us moving away from the format. But doing the occasional print issue is never out of the question.

One last question, that might be a bit controversial. The way I see it, science fiction is about worlds unknown, about the future and the past, about exploring the «other», but also about self- awareness. One of the early Apex Magazine issues, #18, was a «Special Arab/Muslim Issue», featuring original work by Arabs and other Muslims. Recently, newly elected President Trump signed an immigration-related executive order that targets mainly people coming from Muslim countries. Me, myself, I’m not a Muslim, but both my countries of origin (Greece) and residence (Cyprus) have received big waves of Muslim refugees and migrants. How do you see that matter? Do you feel that free expression (including artistic and religious ones) in the US are under threat? Do you feel that the freedom of speech might be under attack by President Trump and the policies he represents? What could be the consequences for small press editions, in general, and for the Apex Magazine, in particular?

Jason: I'm disappointed in President Trump thus far. Too many of my friends are fearful for their well-being. And the fact that Trump won the election by scaring and angering white heterosexual Christians with the imagined threat of people with dark skin, different religion, and different sexual preferences is profoundly galling. Corporate-owned media let the United States down by normalizing the Trump phenomenon and allowing his rhetoric to be downplayed by his surrogates. For now, the task of maintaining freedom of speech will be publications under the independent and small press banners. When they attack, we must fight back without mercy and without pause. And if it gets to that point, I am ready. Apex is ready.

So, that's all! I hope you've found it interesting! If you wish to support them, the link for the Revive the Drive campaign is: http://www.apex-magazine.com/revive-the-drive-2017/ .

Μια αλυσίδα εφήβων για τη νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου!

Εγκαινιάστηκε η νέα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, με μια πρωτότυπη αλυσίδα εφήβων να μεταφέρη από την παλιά στη νέα βιβλιοθήκη το τελευταίο βιβλίο, που ήταν, πολύ ταιριαστά, "Το Χρονικό μιας Πολιτείας" του Παντελή Πρεβελάκη.

Όπως διαβάζουμε στην σχετική ιστοσελίδα από τον ιστότοπο του Δήμου Ρεθύμνης:

"Η βιβλιοθήκη στεγάζεται (Σ.τ.Σ.: δηλαδή, στεγαζόταν) στον αύλειο χώρο του ναού της Αγίας Βαρβάρας από το 1945. Η πρώτη μεγάλη δωρεά βιβλίων έγινε το 1879, από το ρεθυμνιώτη λόγιο Εμμανουήλ Βιβυλάκη και αποτελούνταν από 700 τόμους αξιόλογων εκδόσεων. Σημαντική υπήρξε η προσφορά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Από το 1953, αναγνωρίστηκε ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου. Είναι μια από τις πλουσιότερες περιφερειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Διαθέτει πάνω από 130.000 τόμους βιβλίων, καθώς και πλούσιο αρχείο εφημερίδων. Εδώ και πολλά χρόνια αναζητείται κατάλληλος χώρος για τη μεταστέγασή της", κάτι που προφανώς επετεύχθη.

Να σημειώσουμε ότι μεγάλο μέρος του καταλόγου της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος για αναζήτησι μέσω διαδικτύου, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να γίνη διαθέσιμος ο πλήρης κατάλογος.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης σελίδα στο Facebook, απ' όπου μπορεί κανείς να ενημερώνεται για τις δραστηριότητές της.

Στη συνέχεια ένα βίντεο από το Κρήτη TV, όπου μπορείτε να δείτε την πρωτότυπη εφηβική αλυσίδα!

13.4.16

Review: Η νοσταλγία του Γιάννη

Η νοσταλγία του Γιάννη Η νοσταλγία του Γιάννη by Alexandros Papadiamantis
My rating: 5 of 5 stars

Ένα μικρό διαμαντάκι, που θα λατρέψουν όσοι αγαπούν τον Παπαδιαμάντη, σε εξαιρετική επιμέλεια Νίκου Σαραντάκου!!!

A little diamond, which will be adored by the Papadiamantis aficionados; excellent editing by Nikos Sarantakos!!!

View all my reviews

27.12.15

Review: Γιατί το Βυζάντιο

Γιατί το Βυζάντιο Γιατί το Βυζάντιο by Hélène Glykatzi-Ahrweiler
My rating: 4 of 5 stars

English follows:

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ (Hélène Glykatzi-Ahrweiler) είναι αναμφίβολα μία κορυφαία Βυζαντινολόγος. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τα ελάχιστα, ίσως το μόνο, που έχει συγγράψει στα Ελληνικά και το οποίο απευθύνεται όχι σε άλλους ειδικούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά στο γενικό κοινό, κι ιδίως στους Νεοέλληνες.

Γράφοντας βιωματικά, χωρίς να παραθέτη ακριβείς επιστημονικές παραπομπές, με λόγο ρέοντα, η Αρβελέρ παρουσιάζει όλη την πορεία της εξελληνισμένης κι εκχριστιανισμένης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, απαντώντας στο βασικό ερώτημα του βιβλίου, γιατί η Βυζαντινή αυτοκρατορία κατάφερε να είναι η πλέον μακρόχρονη κρατική οντότητα στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και το ποια είναι η συμβολή της στον Νεοελληνικό, αλλά και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Η βιωματική αυτή γραφή, χωρίς βιβλιογραφικές παραπομπές, είναι το δυνατό και ταυτόχρονα το αδύνατο σημείο του βιβλίου. Δυνατό γιατί επιτρέπει μια αφήγησι σχεδόν παραμυθιακή, εύκολα προσβάσιμη κι από τον λιγότερο ενημερωμένο αναγνώστη, αλλά και αδύνατο, διότι δεν δίνει τη δυνατότητα στον πιο έμπειρο αναγνώστη, έστω μέσω ενός απλού καταλόγου συνιστώμενης βιβλιογραφίας κι έργων αναφοράς, να ερευνήση παραπάνω τα θέματα που αναλύονται.

Παρ' όλ' αυτά, αν σας ενδιαφέρη η ιστορία του Βυζαντίου, πρέπει να το διαβάσετε!

Hélène Glykatzi-Ahrweiler is undoubtfully a top Byzantinologist. This particular book is one of the very few, perhaps the only one, which she has authored in Greek, addressing it not to other specialists on the Eastern Roman Empire, but to the general public, modern Greeks in particular.

Writing out of experience, without citing specific scientific references, in a flowing narration, Ahrweiler presents all the course of the Hellenised and Christianised Eastern Roman Empire, answering the main questions of her book: why the Byzantine empire succeeded to be the most lasting statehood in world history? Also, what is its contribution to both the modern Greek and the wider European civilizations?

This writing out of experience, without bibliographic references, is both the strong and the weak point of the book. Strong, as it allows for a story-telling that acts almost as consolation, easily accessible by the less informed reader; weak, because it doesn't give the chance to the experienced reader, at least via a simple list of recommended bibliography and reference works, to further explore the topics analysed.

Nevertheless, if you're interested in the Byzantine history, it's highly recommended to read it!

View all my reviews

26.12.15

Review: Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut

Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut by Kieron Gillen
My rating: 5 of 5 stars

Για όποιον ελκύεται από τη Σκοτεινή Πλευρά της Δύναμης...

For everyone attracted by the Dark Side of the Force...

View all my reviews

19.12.15

Review: Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες

Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες by Lafcadio Hearn
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Ο Λευκάδιος Χερν (Lafcadio Hearn) είναι αναμφίβολα ένας μεγάλος δημιουργός και το έργο του, καθαρά Ιαπωνικό καίτοι όχι Ιαπωνικής καταγωγής ο ίδιος, αποτελεί πρόσκλησι προς τον Δυτικό κόσμο για ν' ανακαλύψη την εξαίσια αυτή Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, την ιδιαίτερη κουλτούρα της και τον πολιτισμό της. Έτι περισσότερο, δεδομένης της Ιρλανδοελληνικής καταγωγής του, η πρόσκλησι αυτή απευθύνεται τρόπον τινά ιδιαίτερα στους Έλληνες, με τη συστηματική μελέτη του έργου του τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ελλάδα να αποτελή γεγονός.

Στο βιβλίο αυτό ο Χερν συγκεντρώνει μια σειρά Ιαπωνικών μύθων και παραμυθιών, που δείχνουν ανάγλυφα την απλότητα, την παιδικότητα (ας μην παρεξηγηθή η λέξι, δεν το λέω προσβλητικά) και τη γόνιμη φαντασία του Ιαπωνικού λαού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιστορία "Ουράσιμα", η οποία εμφανίζεται σ' ακόμη ένα βιβλίο του Χερν που κυκλοφορεί στα Ελληνικά, "Το όνειρο μιας καλοκαιρινής ημέρας..."(The Dream of a Summer Day...). Δεν θα πω περισσότερα όμως, διαβάστε το βιβλίο, απολαύστε τους μύθους και νιώστε γιατί ο Χερν θεωρείται απ' τους Ιάπωνες ένας απ' τους εθνικούς τους ποιητές!

Lafcadio Hearn is without doubt a great author and his work, pure Japanese although he wasn't of Japanese origin, consists an invitation to the Western world for discovering this wonderful Land of the Rising Sun, its particular culture and civilisation. Furthermore, given his Irish-Greek origin, this invitation is somehow particularly addressed to Greeks; the systematic study of his work during the last decades in Greece is a fact.

In this book, Hearn collects a series of Japanese myths and fairytales, which eloquently demonstrate the simplicity, the childness (please, don't misunderstand me, I'm not using the word in an offensive way), and the fertile imagination of the Japanese people. Particularly interesting is the story "Urashima", which also appears in an other book by Hearn that has been translated into Greek, "The Dream of a Summer Day...". I won't say more, though, read the book, enjoy the myths, and feel why Hearn is consider by the Japanese as one of their national poets!

View all my reviews

3.12.15

Review: Καράβια που δεν φοβήθηκαν

Καράβια που δεν φοβήθηκαν Καράβια που δεν φοβήθηκαν by Μαρία Αγγελίδου and Αντώνης Παπαθεοδούλου
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Θα είμαι ειλικρινής: η γνώμη μου γι' αυτό το εξαιρετικό παιδικό βιβλίο είναι ίσως επηρεασμένη από το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο συγγραφέων, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου, είναι καλός φίλος από τα παλιά. Κι είν' αλήθεια πως το να αξιολογής το βιβλίο ενός καλού φίλου είναι κομματάκι δύσκολο :) !!! Όμως, είν' επίσης αλήθεια, πως το βρήκα συναρπαστικό!!!

Αν και μοιάζη παιδικό (κι όντως είναι!!!), είναι ταυτόχρονα ένα βιβλίο που με απλό τρόπο προκαλεί τον αναγνώστη κάθε ηλικίας να στοχαστή πάνω στο καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα, το θάρρος, τον ηρωϊσμό και τον πατριωτισμό (εκείνον τον αληθή, τον όντως, όχι τον δήθεν του εθνικισμού). Είναι, μ' άλλα λόγια, μια ζωντανή πρόσκλησι για αυτοκριτική, μα και για δράσι. Ε, τι πιο παιδικό από παιδιά που δρουν και τι πιο ώριμο από ενήλικες που αυτοστοχάζονται;

I'll be honest: my opinion on this excellent juvenile book might be biased by the fact that one of the two authors, Antonis Papatheodoulou (Αντώνης Παπαθεοδούλου), is a good old friend of mine. And it's true, that reviewing a good friend's book is kind of a difficult task :) !!! On the other hand, it's also true that I've found it a fascinating one!!!

Although it seems like a book for children (and indeed it is!!!), it's on the same time a book which, in a simple way, challenges the reader of any age to reflect on good and bad, on truth and lie, on courage, heroism, and patriotism (that real one, the essential one, not the fake one of nationalism). It is, in other words, a living invitation for self-critisism, but also for action. So, what is more juvenile than children who act, and what is more mature than adults who self-reflect?

View all my reviews

26.11.15

Review: Το τελευταίο αντίο

Το τελευταίο αντίο Το τελευταίο αντίο by Vasilis Vasilikos
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Μόνο όποιος έχει υποφέρει απ' την απώλεια αυτής που αγαπά μπορεί να νιώση τις ιστορίες που συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της αριστουργηματικής αφήγησης!!!

Only the one who has suffered the loss of his beloved one can feel the stories which compose the mosaic of this masterly storytelling!!!

View all my reviews

22.11.15

Review: Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999

Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999 Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999 by Noam Chomsky
My rating: 3 of 5 stars

English follows

Η αλήθεια είναι πως περίμενα περισσότερα απ' αυτό το βιβλίο. Ίσως είναι το γεγονός ότι στην ουσία είναι μια συρραφή συνομιλιών σε μορφή συνέντευξης, ίσως το ότι ένα μέγάλο σχετικά μέρος αφιερώνεται στο ν' αποκατασταθή ο Τσόμσκυ στο Γαλλικό κοινό, πάντως, αν και σε μεγάλο βαθμό δεν διαφωνώ με τα όσα παρουσιάζονται, εντούτοις περίμενα ευρύτερη και βαθύτερη ανάλυσι.

It's true that my expectations for that book were higher. It might be the fact that it's essentially a patchwork of conversations in the format of an interview; it might be that a relatively big part of the book aims in restoring Chomsky's reputation to the French public; nevertheless, although to a big extend I don't disagree with the things presented, I was expecting a wider and deeper analysis.


View all my reviews

Review: Fight Club 2, #0

Fight Club 2, #0 Fight Club 2, #0 by Chuck Palahniuk
My rating: 5 of 5 stars

English follows

Θα είμαι ειλικρινής: ΔΕΝ έχω διαβάσει το "Fight Club", το μυθιστόρημα που γέννησε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία (ούτε αυτήν έχω δει, απ' ότι θυμάμαι), αλλά η ιδέα ότι η συνέχεια της ιστορίας ενός βιβλίου θα είναι μια ιστορία εικονογραφήφησης (κόμιξ) μ' έκανε ν' αγοράσω αυτό το μηδενικό τεύχος της σειράς.

Οι πρώτες εντυπώσεις μου είναι άριστες. Έχω την αίσθησι πως θα είναι ωραία ιστορία, με σύνθετους χαρακτήρες, κι ελπίζω πως θα μπορή να σταθή μόνη της, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει το μυθιστόρημα. Ανυπομονώ για τα επόμενα τεύχη!!!

I'll be honest: I have NOT read "Fight Club", the novel that gave birth to the homonymous cinema film (which I haven't watch neither, if I remember well), but the idea that the story of a fiction novel continues in the story of a comic book made me buy this issue zero of the series.

My first impressions are excellent; I've the feeling that it'll be a nice story, with a set of complex characters, and I hope that it'll stand on its own, without a need for knowing the novel. I look forward for the next issues!!!

View all my reviews

19.10.15

Διαβάζω για τους άλλους

"Το εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Διαβάζω για τους Άλλους αποτελεί μια ομάδα εθελοντών που στόχο έχει να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Αυτοί είναι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, μη βλέποντες, άνθρωποι που αδυνατούν να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, ηλικιωμένοι σε γηροκομεία, παιδάκια σε ιδρύματα ή αναλφάβητοι φυλακισμένοι.
Με μότο «Για να ακούνε με μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας» και με την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην λογοτεχνία πρέπει να είναι δυνατή σε όλους, οι εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους αναπτύσσουν δράσεις ζωντανών αναγνώσεων σε όλο και περισσότερα ιδρύματα κάθε μέρα, στην Αθήνα αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, οι εθελοντές του Δικτύου διαβάζουν και ηχογραφούν, παραμύθια και βιβλία λογοτεχνίας, προκειμένου να εμπλουτιστεί η Ακουστική Βιβλιοθήκη των Τυφλών.
Το Διαβάζω για τους Άλλους, τον Ιούλιο του 2015, απέκτησε νομική υπόσταση ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία" (από τον επίσημο ιστότοπο του δικτύου, http://giatousallous.gr).
Για το Δίκτυο έμαθα από μια συνέντευξι που έδωσαν η Αργυρώ Σπυριδάκη κι ο Θοδωρής Τσάτσος στην εκπομπή της Μαίρης Καριωτάκη στο Ράδιο 9,84, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εξαιρετική ιδέα, αξιέπαινη πρωτοβουλία και μια απόδειξι ότι η αλληλεγγύη κι ο εθελοντισμός μες στην κρίσι μεσουρανούν!!!

Ενημέρωσι στις 20/10/2015:

Η συνέντευξι στο Ράδιο 9,84: 


Ανταπόκρισι του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτη TV, από την εκδήλωσι παρουσίασης του Δικτύου στο Ηράκλειο της Κρήτης:

 


Ενημέρωσι στις 29/11/2015:

Ρεπορτάζ του Κρήτη TV

29.9.15

Words Matter

Ο γνωστός συγγραφέας Neil Gainman δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή, 27/09/2015, στο προφίλ του στο Facebook, ένα βίντεο με την ετικέτα (hashtag) #WordsMatter (Οι Λέξεις Έχουν Σημασία), σχετικά με την προσφυγική κρίσι, όπου διάσημοι καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων ο Peter Capaldi του Doctor Who και ο Sir Patrick Stewart του Star Trek και των X-Menμας θυμίζουν τι θα πη μετανάστης, τι πρόσφυγας, αλλά και ποια είναι η βάσι, που συχνά την ξεχνάμε...

These #WordsMatter to me and Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, Kristin Davis, Patrick Stewart, Craig Ferguson, among others. To you too, I hope. We recorded this for UNHCR last week, and it's being released today: it's pretty low tech. But I think it gets its message across. If you think so too, please share it. (And thank you Dan for posting this for me while I am too far from real Internet to do complicated things like uploading videos.)"UNHCR Goodwill Ambassadors and high profile supporters help define the difference between the terms "refugee" and "migrant". These words are being splashed across media headlines because of the ongoing European Refugee Crisis. The film features actors Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, David Morrissey, Douglas Booth, Kristin Davis, John Abraham and Patrick Stewart, singers Barbara Hendricks and Rokia Traore, writer Neil Gaiman, model Helena Christensen and comedian/tv host Craig Ferguson."
Posted by Neil Gaiman on Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

12.9.15

Review: Twisted Light

Twisted Light Twisted Light by Neil Gibson
My rating: 5 of 5 stars

Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά:

I had the privilege to meet Neil Gibson two weeks ago, in this year's Cyprus Comic Con. I'll be honest, I didn't know much about his work, but, since the very first moment I was amazed by the quality of the editions he was promoting there, mainly the "Twisted Dark" and "Twisted Light" series.

Talking about quality, I mean quality of graphics/design, quality of printing, but also quality of stories, as his first question was "What kind of comics do you like to read?", and, when my answer was "Everything!", perhaps a bit surprised by my twisted answer, he gave me to read a short story from one of the "Twisted Dark" volumes.

I ended up signing up to his mailing list (technically, TPub's mailing list), and buying a copy of "Twisted Dark, Volume 2", as well as the sole, so far, volume of "Twisted Light"; he was kind enough to sign both.

Having finished this luminous book, I don't want to give any spoilers, but I'm more than happy that I've bought it! If you like British humor, if you like surprising, unexpected, twisted, funny ends, then, go ahead and read it! Trust me, you won't regret it!!!

Είχα την τύχη να συναντήσω τον Neil Gibson πριν δυο εβδομάδες, στο φετινό Cyprus Comic Con. Θα είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πολλά για τη δουλειά του, αλλ' από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστικα απ' την ποιότητα των εκδόσεων που προωθούσε εκεί, κυρίως τις σειρές "Twisted Dark" και "Twisted Light" (θα μπορούσαν να μεταφραστούν στρεβλωμένο, αλλαγμένο, ίσως, ακόμα-ακόμα διεφθαρμένο, σκοτάδι και φως, αντίστοιχα).

Μιλώντας για ποιότητα, εννοώ την ποιότητα του σχεδίου, την ποιότητα της εκτύπωσης, αλλ' επίσης την ποιότητα των ιστοριών, καθώς η πρώτη του ερώτησι ήταν "Τι είδους κόμικς σ' αρέσει να διαβάζης;", κι όταν η απάντησή μου ήταν "Τα πάντα", ίσως λίγο ξαφνιασμένος απ' την στρεβλωμένη μου απάντησι, μου έδωσε να διαβάσω μια σύντομη ιστορία από έναν από τους τόμους του "Twisted Dark".

Κατέληξα να εγγράφομαι στη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην πραγματικότητα η λίστα είναι των εκδόσεων TPub), και να αγοράζω ένα αντίτυπο του "Twisted Dark, Volume 2", και τον μόνο, ως τώρα, τόμο του "Twisted Light"· ήταν αρκετά ευγενικός ώστε να τους υπογράψη και τους δύο.

Έχοντας τελειώσει αυτό το φωτεινό βιβλίο, δεν θέλω να δώσω στοιχεία του περιεχομένου (σπόϊλερς, στα Ελληνικά :) ), αλλά είμαι ευτυχής που το αγόρασα! Αν σας αρέση το Βρετανικό χιούμορ, αν σας αρέση οι ιστορίες να τελειώνουν αστεία, με εκπλήξεις, απροσδόκητα και στρεβλωμένα, τότε, εμπρός, διαβάστε το! Πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε!

View all my reviews

8.9.15

Review: The Holy Mountain Today

The Holy Mountain Today The Holy Mountain Today by Hieromonk Symeon Grigoriatis (Ιερομόναχος Συμεών Γρηγοριάτης)
My rating: 5 of 5 stars

English text follows:

Ο Συμεών είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωσι ανθρώπου· ποιος άνθρωπος δεν είναι, άλλωστε; Γεννημένος στο Περού, έχοντας σπουδάσει κινηματογραφία στο Παρίσι, έχοντας ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ινδίες, έχοντας ταξιδέψει σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή κι Ασία, γνωρίζοντας πολλές γλώσσες, καταλήγει το 1974 στο Άγιον Όρος, όπου έκτοτε μονάζει και δημιουργεί (πηγή).

Στο μικρό αυτό δοκίμιο καταθέτει, στα Αγγλικά, τη δική του μαρτυρία για το τι είναι το Άγιον Όρος σήμερα, ίσως, μ' άλλα λόγια, για το γιατί είναι μοναχός. Παραθέτω μερικά αποσπάσματα (σε δική μου μετάφρασι στα Ελληνικά):

"Στη μητριαρχική κοινότητα του Αγίου Όρους, όπου, τουλάχιστον για μας, τους μοναχούς, η βασιλεία της Μητέρας του Θεού είναι ξεκάθαρα αντιληπτή, οι πέτρες διατάσσονται δίπλα-δίπλα σε αλληλουχία, για να διαμορφώσουν ένα στρωτό μονοπάτι. Υπάρχει καθορισμένη σειρά, διότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο γύρω απ' το οποίο οι ζωές μας περιστρέφονται. Το κέντρο είναι ο Χριστός" (σελ. 11).

"Έχω αποπειραθεί να εξηγήσω την άνθησι του μοναχισμού σήμερα ως ένα κοινωνικό φαινόμενο των καιρών μας - χωρίς να εξαντλώ το θέμα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορούν να εξηγηθούν όλοι οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος γίνεται μοναχός, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, χωρίς δεύτερο πανομοιότυπο" (σελ. 17).

"Από μια κοσμική ματιά, ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να γίνη μοναχός μπορεί να θεωρείται ως αδύναμος κι ελλατωματικός· παρ' όλ' αυτά, όταν πέφτει στη θάλασσα - αυτήν την πληρότητα υγειϊνού νερού που είναι η βαθειά περισυλλογή αισθημάτων που γεννούν προσευχή εν τη παρουσία του Πνεύματος - η Παναγία είναι εκεί, σ' ετοιμότητα, για να τον σώση. Ευγενικά τον περιφρουρεί στα βάθη της μυστικής προσευχής, στο υποβρύχιο σπήλαιο, το στολισμένο με πολλά κοχύλια, όπου γίνεται ο μεταλλουργός μιας μητριαρχικής κοινότητας κι όπου κατασκευάζει κάθε είδους διακοσμητικά και χρήσιμα αντικείμενα γι' αυτούς που τα χρειάζονται. (Ο μοναχός) παντρεύεται την Αγάπη" (σελ. 20-21).

"Επειδή μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν ζήσει και μπορούν να ζήσουν πλήρως το μυστήριο του Χριστού, το Άγιον Όρος είναι η καρδιά της Ορθόδοξης οικουμένης. Όλα τα έθνη που αντιπροσωπεύονται στο Άγιον Όρος ανακεφαλαιώνονται και μεταμορφώνονται εκεί. Μόνο μέσω της Ορθοδοξίας, ιδίως μέσω του μοναχισμού και ειδικότερα μέσω του Αγίου Όρους, η κουλτούρα αυτών των εθνών μπορεί να κατανοηθεί δεόντως" (p.24).

Symeon is certainly a particular case of a man; who man isn't, after all? Born in Peru, having studied cinematography in Paris, having lived in the United Kingdom and in India, having travelled in Europe, Middle East and Asia, knowing many languages, he ends up, in 1974, in Mount Athos, the so called "Holy Mountain", an autonomous community of Orthodox Christian monasteries in northern Greece, where he lives since as a monk, and he creates (source, in Greek
This small essay forms his testimony on what is the Holy Mountain today; perhaps, in other words, on why he is an Orthodox Christian monk. Some extracts that I've found interesting:

"In the matriarchal community of the Holy Mountain, where, at least for us monks, the reign of the Mother of God is clearly perceptible, the stones are laid side by side in sequence to form an orderly path. There is definite order, because there is a centre point around which our lives revolve. Christ is the centre" (p. 11).

"I have attempted to explain the flowering of monasticism today as a social phenomenon of our time - without exhausting the theme. At a personal level not all the reasons for which a man becomes a monk can be explained, since each man is a mystery, not having a double" (p. 17).

"From a worldly point of view, the man who aspires to become a monk may be regarded as weakly and defective; nonetheless, when he is dropped into the sea - this plenitude of salubrious water which is the deep concentration of the feelings giving birth to prayer by the presence of the Spirit - the Panaghia is at hand to rescue him. Gently she guards him in the deeps of secret prayer, the underwater grotto, adorned with many shells, where he becomes the smith of a matriarchal community, and he makes all sorts of ornamental and useful objects for those who need them. He marries Love" (pp. 20-21).

"Because monks in the Holy Mountain have lived and may live fully the mystery of Christ, the Holy Mountain is the heart of the Orthodox ecumene. All the nations represented on the Holy Mountain are there recapitulated and transfigured. Only through Orthodoxy, especially through monasticism and more particularly through the Holy Mountain, the culture of these nations can be properly understood" (p.24).


View all my reviews

Review: George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call

George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call by Daniel Abraham
My rating: 4 of 5 stars

English text follows:

Τούτ' είν' η πρώτη ιστορία απ' το σύμπαν των "Άγριων Καρτών" που διάβασα κι ομολογώ ότι την βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα, ώστε να προσπαθήσω στο μέλλον να διαβάσω τόσο τα σχετικά βιβλία του Μάρτιν, όσο και τα υπόλοιπα γκράφικ νόβελ.

Η ιδέα ενός ιού που μεταλλάσσει τους ανθρώπους, δίνοντάς τους ιδιότητες που τους ταξινομούν σε ομάδες ονοματισμένες απ' τα φύλλα της τράπουλας (οι "Άσοι" με υπερδυνάμεις, αλλά "φυσιολογικοί" σε εμφάνισι, οι "Τζόκερ" παραμορφωμένοι, για παράδειγμα), είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη!

Είναι αλήθεια πως σε κάποια σημεία η συγκεκριμένη ιστορία είναι λίγο τετριμμένη και προβλέψιμη, αλλά το σχέδιο είναι εξαιρετικό κι η όλη αίσθησι πολύ θετική. Πιστεύω, μ' άλλα λόγια, πως είναι μια καλή εισαγωγή στον κόσμο των "Άγριων Καρτών"!

This is the first story from the "Wild Cards" universe that I've ever read, and I admit that I've found it a very interesting one, so as to try in the future to read both the relevant books by Martin and the rest of the graphic novels.

The concept of a virus that transmutes humans, giving them characteristics which classify them in groups named by the faces of the (traditional) playing cards (for instance, "Aces" have superpowers, but remain "normal" in appearance, "Jokers" have deformities), is a particularly inspired one!

It's true that some points of this specific story are somehow trite and predictable, but the design is excellent, and the whole feeling very positive; in other words, I believe it's a good introduction to the world of the "Wild Cards"!

View all my reviews

Review: Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία

Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία by Christos Stamboulis
My rating: 5 of 5 stars

"Η Μαύρη Φουστανέλα" είναι μια απ' τις καλλίτερες δημιουργίες εικονογραφήγησης (κόμικ, ντε!) που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια!

Με μπόλικο χιούμορ, αλλά και κριτική διάθεσι, ο Χρήστος Σταμπουλής δεν αφήνει στη θέσι τους ούτε θεούς, ούτε δαίμονες, ούτε ήρωες, ούτε παπάδες, ούτε αφεντικά, ούτε δούλους, ούτε αυθεντίες, ούτε οιδιπόδεια, σε μια τριλογία όπου όλη η (εν πολλοίς άγνωστη, γιατί απλώς δεν τη μελετάμε) ιστορία των Νεοελλήνων και του Νεοελληνικού κράτους (με τους μοχλούς εξουσίας και παραεξουσίας που διαθέτει, προεξάρχουσας της θρησκευτικής) ανατέμνονται και ψυχαναλύονται, με πολλαπλές, φυσικά, αναφορές στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, χωρίς, όμως, να σερβίρη τη μπουκιά μασημένη ή το φαΐ ξαναζεσταμένο!

Στα θετικά της ολοκληρωμένης αυτής έκδοσης βρίσκω το ότι στο τέλος παρατίθεται ένα "Λυσάρι", ένας κατάλογος, δηλαδή, με σχόλια πάνω σε διάφορα σημεία του σεναρίου ή/και της εικονογράφησης, κάτι που ταιριάζει πολύ στη σκληρόδετη έκδοσι της τριλογίας, καθώς διευκολύνει τον αναγνώστη που αναρωτιέται ή που θέλει να ψάξη (και να ψαχτή) παραπάνω, χωρίς, όμως, να παρεμβάλλεται στη ροή του κόμικ.

Θετικό, επίσης, βρίσκω, το γεγονός ότι στο τέλος της έκδοσης περιλαμβάνεται και η εξασέλιδη ιστορία "Η Μαύρη Φουστανέλα: Βουκολικό Manga", του Γιώργου Τσακιρέλλη, δημιουργού του χαρακτήρα, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η Μαύρη Φουστανέλα.

View all my reviews

18.4.12

Why Do Old Books Smell?

27.6.11

Μήπως ξέρετε το ΒΟΟΚ?

19.3.11

DonateDotCom