8.9.15

Review: The Holy Mountain Today

The Holy Mountain Today The Holy Mountain Today by Hieromonk Symeon Grigoriatis (Ιερομόναχος Συμεών Γρηγοριάτης)
My rating: 5 of 5 stars

English text follows:

Ο Συμεών είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωσι ανθρώπου· ποιος άνθρωπος δεν είναι, άλλωστε; Γεννημένος στο Περού, έχοντας σπουδάσει κινηματογραφία στο Παρίσι, έχοντας ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ινδίες, έχοντας ταξιδέψει σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή κι Ασία, γνωρίζοντας πολλές γλώσσες, καταλήγει το 1974 στο Άγιον Όρος, όπου έκτοτε μονάζει και δημιουργεί (πηγή).

Στο μικρό αυτό δοκίμιο καταθέτει, στα Αγγλικά, τη δική του μαρτυρία για το τι είναι το Άγιον Όρος σήμερα, ίσως, μ' άλλα λόγια, για το γιατί είναι μοναχός. Παραθέτω μερικά αποσπάσματα (σε δική μου μετάφρασι στα Ελληνικά):

"Στη μητριαρχική κοινότητα του Αγίου Όρους, όπου, τουλάχιστον για μας, τους μοναχούς, η βασιλεία της Μητέρας του Θεού είναι ξεκάθαρα αντιληπτή, οι πέτρες διατάσσονται δίπλα-δίπλα σε αλληλουχία, για να διαμορφώσουν ένα στρωτό μονοπάτι. Υπάρχει καθορισμένη σειρά, διότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο γύρω απ' το οποίο οι ζωές μας περιστρέφονται. Το κέντρο είναι ο Χριστός" (σελ. 11).

"Έχω αποπειραθεί να εξηγήσω την άνθησι του μοναχισμού σήμερα ως ένα κοινωνικό φαινόμενο των καιρών μας - χωρίς να εξαντλώ το θέμα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορούν να εξηγηθούν όλοι οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος γίνεται μοναχός, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, χωρίς δεύτερο πανομοιότυπο" (σελ. 17).

"Από μια κοσμική ματιά, ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να γίνη μοναχός μπορεί να θεωρείται ως αδύναμος κι ελλατωματικός· παρ' όλ' αυτά, όταν πέφτει στη θάλασσα - αυτήν την πληρότητα υγειϊνού νερού που είναι η βαθειά περισυλλογή αισθημάτων που γεννούν προσευχή εν τη παρουσία του Πνεύματος - η Παναγία είναι εκεί, σ' ετοιμότητα, για να τον σώση. Ευγενικά τον περιφρουρεί στα βάθη της μυστικής προσευχής, στο υποβρύχιο σπήλαιο, το στολισμένο με πολλά κοχύλια, όπου γίνεται ο μεταλλουργός μιας μητριαρχικής κοινότητας κι όπου κατασκευάζει κάθε είδους διακοσμητικά και χρήσιμα αντικείμενα γι' αυτούς που τα χρειάζονται. (Ο μοναχός) παντρεύεται την Αγάπη" (σελ. 20-21).

"Επειδή μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν ζήσει και μπορούν να ζήσουν πλήρως το μυστήριο του Χριστού, το Άγιον Όρος είναι η καρδιά της Ορθόδοξης οικουμένης. Όλα τα έθνη που αντιπροσωπεύονται στο Άγιον Όρος ανακεφαλαιώνονται και μεταμορφώνονται εκεί. Μόνο μέσω της Ορθοδοξίας, ιδίως μέσω του μοναχισμού και ειδικότερα μέσω του Αγίου Όρους, η κουλτούρα αυτών των εθνών μπορεί να κατανοηθεί δεόντως" (p.24).

Symeon is certainly a particular case of a man; who man isn't, after all? Born in Peru, having studied cinematography in Paris, having lived in the United Kingdom and in India, having travelled in Europe, Middle East and Asia, knowing many languages, he ends up, in 1974, in Mount Athos, the so called "Holy Mountain", an autonomous community of Orthodox Christian monasteries in northern Greece, where he lives since as a monk, and he creates (source, in Greek
This small essay forms his testimony on what is the Holy Mountain today; perhaps, in other words, on why he is an Orthodox Christian monk. Some extracts that I've found interesting:

"In the matriarchal community of the Holy Mountain, where, at least for us monks, the reign of the Mother of God is clearly perceptible, the stones are laid side by side in sequence to form an orderly path. There is definite order, because there is a centre point around which our lives revolve. Christ is the centre" (p. 11).

"I have attempted to explain the flowering of monasticism today as a social phenomenon of our time - without exhausting the theme. At a personal level not all the reasons for which a man becomes a monk can be explained, since each man is a mystery, not having a double" (p. 17).

"From a worldly point of view, the man who aspires to become a monk may be regarded as weakly and defective; nonetheless, when he is dropped into the sea - this plenitude of salubrious water which is the deep concentration of the feelings giving birth to prayer by the presence of the Spirit - the Panaghia is at hand to rescue him. Gently she guards him in the deeps of secret prayer, the underwater grotto, adorned with many shells, where he becomes the smith of a matriarchal community, and he makes all sorts of ornamental and useful objects for those who need them. He marries Love" (pp. 20-21).

"Because monks in the Holy Mountain have lived and may live fully the mystery of Christ, the Holy Mountain is the heart of the Orthodox ecumene. All the nations represented on the Holy Mountain are there recapitulated and transfigured. Only through Orthodoxy, especially through monasticism and more particularly through the Holy Mountain, the culture of these nations can be properly understood" (p.24).


View all my reviews

Δεν υπάρχουν σχόλια: